, - . .
, , , , . , .
-12,5
Aton Aton Atmo - 12.5  
-12,5
Aton Atmo - 12.5 : ; : ; : ; : ; : ; : ;... : ; : ; Ma  
-12,5
Aton Aton - 12, 5/