, - . .
, , , , . , .
-12,5
Aton Aton - 12, 5/  
-12,5
Aton Atom - 12.5B : ; : ; : ; : , ; : ; : ...; : ; :